КАТАЛОГ ЗБИРКИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Назив збирке Датум успостављања
Регистар о поднетим захтевима за издавање личне карте по Закону о личној карти (Сл. Гл. РС 62/2006). 14.04.2008
Регистар о издатим личним картама по Закону о личној карти (Сл. Гл. РС 62/2006). 14.04.2008
Регистар о личним картама које су поништене по Закону о личној карти (Сл. Гл. РС 62/2006). 14.04.2008
Регистар о личним картама које су проглашене неважећим по Закону о личној карти (Сл. Гл. РС 62/2006). 14.04.2008
Регистар о издатим личним картама по Закону о личној карти (Сл. Гл. СРС 15/74...48/94). 21.04.1974
Регистар пријављеног, односно одјављеног пребивалишта и пријављене промене адресе стана по Закону о пребивалишту и боравишту грађана (Сл.гл. СРС бр.42/77...48/94). 22.10.1977
Регистар пријављеног боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка - повратка у земљу по Закону о пребивалишту и боравишту грађана (Сл.гл. СРС бр.42/77...48/94). 22.10.1977
Регистар о одређеним и издатим матичним бројевима грађана по Закону о ЈМБГ (Сл.гл. СРС бр.53/78...48/94). 04.02.1979
Регистар примљених захтева за издавање и замену легитимација избеглог/прогнаног лица. 05.04.1992
Евиденција поднетих захтева за пријем у држављанство Републике Србије по Закону о држављанству СФРЈ ("Службени лист СФРЈ" бр.58/76) и Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 45/79 и 13/83); 20.10.1979
Регистар поднетих захтева за пријем у држављанство Републике Србије по Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СРЈ", бр.33/96 и 9/01); Закону о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 90/07); Уговору о двојном држављанству између СРЈ и БиХ ("Међународни уговори" бр. 2/2003) и пратећим подзаконски актима. 01.01.1997
Регистар лица примљених у држављанство Р Србије по Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СФРЈ", бр.38/64); Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 13/65); Закон о држављанству СФРЈ ("Службени лист СФРЈ" бр.58/76) и Закону о држављанствз Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 45/79 и 13/83); 01.01.1965
Регистар лица примљених у држављанство Р Србије по Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СРЈ", бр.33/96 и 9/01); Закону о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 90/07); Уговору о двојном држављанству између СРЈ и БиХ ("Међународни уговори" бр. 2/2003) и пратећим подзаконским актима. 01.01.1997
Регистар држављана друге Републике СФРЈ примљених у држављанство Републике Србије по Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 45/79 и 13/83). 20.10.1979
Регистар поднетих захтева за отпуст и одрицање из држављанства Р Србије по Закону о држављанству СФРЈ ("Службени лист СФРЈ" бр.58/76) и Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 45/79 и 13/83). 20.10.1979
Евиденција поднетих захтева за отпуст и одрицање из држављанства Републике Србије по Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СРЈ", бр.33/96 и 9/01); Закону о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 90/07). 01.01.1997
Регистар лица отпуштених из држављанства Републике Србије, лица која су се одрекла држављнаства Републике Србије и лица којима је држављанство Републике Србије престало одузимањем односно отсутношћу по Закону о држављанству ФНРЈ ("Службени лист ФНРЈ", бр. 54/46, 104/47, 88/48 и 105/48); Закону о држваљанству Народне Републике Србије ("Службени гласник НРС", бр. 5/50); Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СФРЈ", бр.38/64); Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 13/65); Закону о држављанству СФРЈ ("Службени лист СФРЈ" бр.58/76) и Закону о држављанству Социјалистичке Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 45/79 и 13/83). 01.01.1947
Регистар лица отпуштених из држављанства Републике Србије и лица која су се одрекла држављнаства Републике Србије по Закону о југословенском држављанству ("Службени лист СРЈ", бр.33/96 и 9/01), Закону о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 90/07). 01.01.1997
Регистар поднетих захтева и издатих одобрења за набављање оружја и делова за оружје. 01.03.1992
Регистар поднетих захтева и издатих одобрења за набављање муниције. 01.03.1992
Регистар издатих оружних листова, одобрења за трофејно оруже и одобрења за држање оружја правних лица. 01.03.1992
Регистар издатих дозвола за ношење оружја за личну безбедност. 01.01.1999
Регистар одузетог оружја, нађеног и предатог оружја, делова за оружје и муниције. 01.03.1992
Регистар пријављеног старог оружја. 01.03.1992
Регистар примљених захтева за реадмисију држављана Републике Србије, држављана трећих држава и лица без држављанства. 01.03.2003
Регистар одговора на примљене захтеве за реадмисију држављана Републике Србије, држављана трећих држава и лица без држављанства. 01.03.2003
Регистар лица најављених за враћање у Републику Србију по Споразуму о реадмисији. 01.03.2003
Регистар лица враћених у Републику Србију по Споразуму о реадмисији. 01.03.2003
Регистар лица за која су иностраном органу поднети захтеви за реадмисију. 01.03.2003
Регистар одговора иностраних органа на достављене захтеве за реадмисију. 01.03.2003
Регистар о поднетим захтевима за издавање путне исправе по Закону о путним исправама ("Сл.гласник РС" број 90/07,116/08, 104/09 и 76/10). 07.07.2008
Регистар о издатим путним исправама по Закону о путним исправама ("Сл.гласник РС" број 90/07,116/08, 104/09 и 76/10). 07.07.2008
Регистар забрана за издавање путних исправа по Закону о путним исправама ("Сл.гласник РС" број 90/07,116/08, 104/09 и 76/10). 07.07.2008
Регистар о одузетим путним исправама по Закону о путним исправама ("Сл.гласник РС" број 90/07,116/08, 104/09 и 76/10). 07.07.2008
Регистар о неважећим путним исправама по Закону о путним исправама. 07.07.2008
Регистар о одбијеним захтевима за издавање путних исправа. 07.07.2008
Регистар о издатим визама. 07.07.2008
Регистар о поништеним визама. 07.07.2008
Регистар о одбијеним захтевима за издавање виза. 07.07.2008
Регистар возача. 01.01.1983
Регистар казнених поена. 01.11.2011
Регистар здравствених ограничења возача. 01.01.1983
Регистар заштитних мера. 01.01.1983
Јединствени регистар возила. 01.01.1989
Евиденција издатих пропусница за прелажење државне границе. 04.11.2005
Евиденција поднетих жалби на решења Одсека за азил. 01.04.2008
Евиденција лица којима је признато право на уточиште или им је додељена субсидијарна заштита. 01.04.2008
Евиденција о исправама издатим на основу Закона о азилу. 01.04.2008
Евиденција лица која траже азил у Републици Србији. 01.04.2008
Регистар пријава боравишта странаца. 05.08.2009
Регистар пријава и одјава пребивалишта странаца и промена адреса стана. 05.08.2009
Регистар привремено задржаних путних исправа. 05.08.2009
Регистар пријављених, несталих и пронађених путних исправа и других исправа за странце. 05.08.2009
Регистар издатих путних исправа и личних карата за странце. 05.08.2009
Регистар странаца који имају одобрен привремени боравак. 05.08.2009
Регистар странаца којима је одобрено стално настањење. 05.08.2009
Регистар забрана улазака и излазака странаца. 05.08.2009
Регистар странаца којима је отказан боравак и којима је на снази заштитна мера удаљења или мера безбедности протеривања. 05.08.2009
Регистар виза издатих на граничном прелазу и одбијених захтева за издавање виза на граничном прелазу. 05.08.2009
Рапортна књига. 31.07.1995
Преглед коришћења годишњих одмора. 31.07.1995
Списак припадника резервног састава - помоћне полиције. 31.07.1995
Списак интервентних јединица полиције. 31.07.1995
Списак радника. 31.07.1995
Дневник гађања. 31.07.1995
Дневни распоред рада. 31.07.1995
Налог за извршење службеног задатка. 31.07.1995
Извештај са практичне обуке. 31.07.1995
Редна листа. 31.07.1995
Дневник догађаја. 31.07.1995
Дневник стручне обуке. 31.07.1995
Евидентни лист. 31.07.1995
Преглед контролне делатности. 31.07.1995
Преглед одговорности. 31.07.1995
Преглед представки-притужби. 31.07.1995
Преглед ометања и спречавања ОСЛ у вршењу послова безбедности. 31.07.1995
Преглед наредби. 31.07.1995
Преглед задржаних лица. 31.07.1995
Преглед примењених овлашћења. 31.07.1995
Преглед пружања асистенција -полицијске помоћи. 31.07.1995
Уписник за прекршаје. 31.07.1995
Преглед појединачних резултата рада. 31.07.1995
Евиднција о учесницима у саобраћају-возилима (образац ПМО 1). 24.09.2010
Евиднција о задржаним лицима по наредби (образац ПМО 2). 24.09.2010
Евиднција о привремено одузетим предметима (образац ПМО 3). 24.09.2010
Евиднција уклањања непрописно заустављених односно паркираних возила (образац ПМО 4). 24.09.2010
Преглед издатих обавештења за учињене саобраћајне прекршаје (образац бр. 14б). 31.07.1995
Регистар саобраћајних незгода (образац бр. 16). 31.07.1995
Уписник прекршајног поступка. 04.10.2004
Уписник за пружање правне помоћи. 04.10.2004
Уписник за привредне преступе (образац бр. 15а). 31.07.1995
Уписник за саобраћајне прекршаје (образац бр. 14а). 31.07.1995
Казнена евиденција. 30.01.1979
Персонална евиденција о ангажовању инструктора / испитивача /оцењивача број AMO MUPHJ 61 05.01.2011
Евиденција о подацима садржаним у упитнику из чл.26. ст. 2. Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку. 01.01.2006
Евиденција о закљученим споразумима о укључењу и продужењу Програма заштите. 01.01.2006
Евиденција о лицима којима је на основу чл. 41. ст. 1. Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку одобрен приступ подацима у вези са Програмом заштите. 01.01.2006
Евиденција о датим сагласностима у смислу чл. 19.; чл. 22. ст. 1.; чл. 23. ст.2.; чл. 30. ст. 1. т. 4. Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку. 01.01.2006
Евиденција о лицима укљученим у Програм заштите на основу потврђеног међународног уговора или на основу узајамности. 01.01.2006
Евиденција о личним подацима заштићеног лица, његовом пребивалишту и подацима који се односе на промену или прикривање идентитета и података о власништву, као и о другим подацима значајним за спровођење Програма заштите. 01.01.2006
Евиденција лица над којима је извршена гранична контрола. 04.11.2008
Евиденција лица којима није дозвољен прелазак државне границе. 04.11.2008
Евиденција лица према којима је спроведен поступак утврђивања идентитета. 04.11.2008
Евиденција лица којима је издата гранична дозвола. 04.11.2008
Eвиденција лица којима су издате дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза. 04.11.2008
Евиденција лица којима је издата дозвола за кретање и задржавање на подручју насељеног места у коме се налази гранични прелаз. 04.11.2008
Евиденција лица којима је одбијен захтев за издавање дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза. 04.11.2008
Евиденција лица којима је одузета дозвола за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза.' 04.11.2008
Евиденција припадника страних служби безбедности којима је издато одобрење за улазак у републику Србију са оружјем. 04.11.2008
Евиденција припадника страних служби безбедности чији је улазак у Републику Србију у униформи са оружјем, најављен. 04.11.2008
Евиденција лица којима је издата идентификациона карта за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза. 04.11.2008
Евиденција лица која су учинила повреду државне границе. 04.11.2008
Евиденција лица која су најавила лов уз граничну линију. 04.11.2008
Евиденција лица која су најавила риболов уз граничну линију. 04.11.2008
Евиденција лица која су поднела захтев за давање сагласности о усклађености главног, односно идејног пројекта из чл.19. Закона. 04.11.2008
Евиденција лица којима је издата сагласност о усклађености главног, односно идејног пројекта из члана 19. Закона. 04.11.2008
Евиденција лица којима је издато одобрење за уношење, преношење и изношење ватреног оружја и муниције. 04.11.2008
Досије инструктора / испитивача /оцењивача број AMO MUPHJ 65 05.01.2011
Интерно овлашћење број AMO MUPHJ 05 20.01.2010
Евиденција путника који се превозе хеликоптерима МУП-а, а нису радници МУП-а, (Путна књига ваздухоплова ) 01.01.2010
Досије инструктора-наставника теоријске и практичне обуке у Центру за обуку Хеликоптерске јединице. 16.02.2010
Досије кандидата на обуци. 16.02.2010
Регистар практичне обуке. 16.02.2010
Регистар теоријске обуке. 16.02.2010
Дневник летења. 01.01.2009
Дневна евиденција роњења. 17.12.2007
Дневник роњења. 17.12.2007
Евиденција о настрадалим радницима. 17.12.2007
Преглед употребе средстава принуде. 31.07.1995
Евиденција безбедносних провера. 01.01.2010
Евиденција решења о сертификатима степена тајности ''поверљиво'' и ''строго поверљиво''. 18.11.2010
Евиденција за приступ тајним подацима ''интерно''. 18.11.2010
Провера идентитета лица. 28.05.2012
Регистар посетилаца објеката за самачки смештај. 09.12.2004
Јединствена кадровска евиденција. 19.04.2004
Евиденција регистрованог оружја. 05.03.2016
Збирка досијеа података о личности по основу чланства у међународним организацијама ИНТЕРПОЛ-а, ЕВРОПОЛ-а и СЕЛЕК центра. 01.01.1946
Евиденција лица која су купила улазнице за спортску приредбу. 01.12.2015
Евиденција издатих легитимација за службенике обезбеђења. 05.12.2013
Евиденција о поднетим захтевима и издaтим одобрењима за набављање оружја и основних делова за оружје и муниције. 05.03.2016
Евиденција о поднетим захтевима и издатим дозволама за ношење оружја за личну безбедност. 05.03.2016
Евиденција о поднетим захтевима и издатим оружним листовима и о поднетим захтевима и издатим потврдама о пријави оружја из категорије Ц за правна лица и предузетнике. 05.03.2016
Евиденција о поднетим захтевима и издатим дозволама за ношење оружја за личну безбедност. 05.03.2016
Евиденција о одузетом, нађеном и предатом оружју, основним деловима за оружје и муницији. 05.03.2016
Евиденција о поднетим захтевима и издатим колекционарским дозволама. 05.03.2016
Евиденција о поднетим захтевима и издатим решењима за бављење прометом оружја и муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем оружја, справљањем муниције, посредовање у промету оружја и муниције. 05.03.2016
Евиденција онеспособљеног оружја. 05.03.2016
Евиденција оружја чији је нестанак пријављен. 05.03.2016
Евиденција уношења и изношења оружја преко државне границе. 05.03.2016
Евиденција о превозу оружја. 05.03.2016
Евиденција о оружју дипломатско-конзуларних представника и странаца. 05.03.2016
Евиденција о издатим одобрењима за ношење оружја представницима страних служби безбедности. 05.03.2016
Евиденција о издатим одобрењима за набављање, држање и ношење оружја странцима на боравку. 05.03.2016
Евиднције о издатим здравственим уверењима. 05.03.2016
Евиденција аутоматског оружја. 05.03.2016
Евиденција издатих лиценци за физичка лица којa врше послове приватног обезбеђења. 05.12.2013
Евиденција издатих лиценци за правна лица и предузетнике који обављају делатности приватног обезбеђења. 05.12.2013
Евиденција o кандидатима који су полагали стручни испит. 05.12.2013
Евиденција издатих уверења о положеном стручном испиту за обављање послова приватног обезбеђења. 05.12.2013
Eвиденција о издатим лиценцама за обављање детективске делатности правним лицима и предузетницима. 05.12.2013
Eвиденција о издатим лиценцама за вршење детективских послова физичким лицима. 05.12.2013
Eвиденција о издатим легитимацијама за детективе. 05.12.2013
Eвиденција о стручној обуци и оспособљавању, као и стручном испиту детектива. 05.12.2013
Регистар оспособљавања кандидата за возаче. 01.01.2016
Евиденција података о запосленим лицима у правном лицу које има дозволу да врши оспособљавање кандидата за возаче. 01.01.2016
Евиденција података о полицијским службеницима - испитивачима и инспекторима који врше надзор над радом правних лица која имају дозволу да врши оспособљавање кандидата за возаче. 01.01.2016
Евиденција издатих електронских сертификата. 01.03.2010
Видео надзор улазака (излазака) у/из објеката за самачки смештај. 01.01.2008

КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15, Београд 11000,   Тел: +381 11 3408 910,   Факс: +381 11 3343 379,   Емаил: оffice@poverenik.rs